Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Om vennskapsarbeidet

Jeriko kommune i Palestina er vennskapskommunen til Lærdal. Den første kontakten mellom Jeriko og Lærdal blei gjort i 1997. Under Lærdalsmarknaden i 1998 vart avtalen underskriven i Kvammegården av dei to ordførarane.

Avtale om venskapssamarbeid mellom Jeriko og Lærdal

Føremålet med denne avtalen er å utvikle venskapleg samarbeid mellom dei to kommunane Jeriko og Lærdal og deira innbyggarar. Aktuelle samarbeidsområde kan vere kultur, turisme, handel, landbruk, industri og andre menneskelege og sosiale forhold. Denne avtalen trer i kraft når den er stadfesta og godkjent av dei to kommunestyra og underskriven av ordføraren i Jeriko, Palestina og ordføraren i Lærdal, Norge.

Lærdal, 20. juni 1998
Abed Al-Karim Sidr           Hans A. Tønjum

Vennskapsarbeidet blir no drive av organisasjonen Vennskap Jeriko – Lærdal, som vart stifta 6. april 2000. To av styremedlemene er innvalde frå kommunen, dei tre andre frå medlemsorganisasjonen.

Jeriko

Jeriko er ein grøn oase i Jordan-dalen og blir gjerne kalla Palmebyen. Byen ligg 10 km nord for Daudehavet og 30 km aust for Jerusalem. Jeriko ligg heile 250 meter under havnivået, og har eit klima med varme somrar og milde, solrike vintrar. )
Jeriko er ein jordbruksby, særleg kjend for å produsere fine sitrusfrukter, dadlar, bananar, blomster og vintergrønsaker. Det gode klimaet har óg gjeve grunnlag for turisme i uminnelege tider.
Jeriko er rekna for å vere verdas eldste by, dei eldste utgravne ruinane er 10 000 år gamle. Dei eldgamle bymurane er kanskje det fremste reisemålet for den som kjem til Jeriko, men byen har også mange andre viktige historiske stader, ikkje minst kjende frå Bibelen. Framleis står morbærtreet som tollaren Sakkeus klatra i, og utanfor byen kan ein sjå Fristelsens fjell og Jesu døypestad ved Jordanelva. Ein kan og oppleve Dier hajlah eller St.Georgs kloster, for ikkje å nemne ruinane av det fantastiske Hishams palass.
Ikkje minst er Elisjas kjelde verd eit syn, denne vasskjelda gjev byen både drikkevatnet og mykje av vatningsvatnet. Denne kjelda er også nemnt i Bibelen, då profeten Elisja reinsa vatnet der.
Det bur om lag 17.000 menneske i Jeriko, eller 25.000 om ein reknar med landsbyane og flyktningleirane omkring. Jeriko er den første palestinske byen som fekk sjølvstyre, i 1994.

Vennskap Jeriko – Lærdal

Organisasjonen vart stifta 6. april 2000, og har vel 70 medlemmer. Vennskap Jeriko-Lærdal er medlem av organisasjonen Vennskap Nord-Sør.
Vennskap Jeriko – Lærdal er ein partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon som byggjer på intensjonane i vennskapsavtalen mellom Jeriko og Lærdal, underskriven av ordførarane i dei to kommunane 20. juni 1998. Gjennom reiser og utveksling av erfaringar og kunnskap på ulike område, skal ein arbeide for å utvikle mellommenneskelege forhold og forståing mellom to ulike kulturar.

Kva gjer vi?

· Det viktigaste i vennskapsarbeidet er at folk frå Jeriko og Lærdal kan møtast, bli kjende med einannan og utveksle erfaringar med kvarandre. Difor arbeider vi med planar om tur til Jeriko, når byen på ny vert open og tilhøva i dei palestinske områda er fredelegare. På trass av intifadaen kunne me til slutt ta imot gjester frå Jeriko i januar 2002. Gruppa inkluderte ein lærar, ein vasskraftingeniør og ein frå skuleadministrasjonen i Jeriko. Vi ynskjer også idrett- og kulturutveksling.
I juni 2004…
 
· Vi er i jamnleg kontakt med Jeriko via telefon og e-post, no er det ekstra viktig at Jeriko veit dei også har vener i Lærdal!
· Vi informerer i Helg & Kvardag og i aviser og nettmedia. Alle medlemmene mottek bladet “Vennskap Nord-Sør” og anna informasjonsmateriell frå VNS.
Har du spørsmål til oss eller lyst til å vere med på dette, så ta kontakt med oss!

Medlemsskap

Enkeltpersonar, lag, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan melda seg som medlemmer av Vennskap Jeriko – Lærdal. Medlemskontingent: einskildmedlemmer vaksne kr 100, barn kr 25, verksemder/institusjonar kr 150. Bankgiro 3838.13.52398.

Jericho Municipality, Palestine is friendship municipality to Lærdal. The first contact between Jericho and Lærdal was done in 1997. During the Lærdal Market in 1998 the agreement was signed in Kvammegaarden of the two Mayors.

Agreement on friendship and cooperation between Jericho and Lærdal

The purpose of this agreement is to develop friendship cooperation between the two municipalities of Jericho and Lærdal and their inhabitants. Recent Area may be cultural, tourism, trade, agriculture, industry and other human and social relations. This Agreement shall enter into force once it has verified and approved by the two municipal councils and signed by the Mayor of Jericho, Palestine and Mayor of Lærdal, Norway.

Lærdal, 20 June 1998
Abed Al-Karim Sidr                                 Hans A. Tønjum

The Friendship between the two municipalities  is now run by the organization Friendship Jericho – Lærdal, which was founded 6 April 2000. Two members of the board is chosen from the Presidency of the municipality, the three others from the member organization.

Jericho

Jericho is a green oasis in the Jordan Valley and is often called Palm City. It is located 10 km north of the Dead Sea and 30 km east of Jerusalem. Jericho is situated 250 meters below sea level and has a climate with warm summers and mild, sunny winters. 
Jericho is an agricultural town, mainly known for producing fine Citrus fruits, dates, banana, flower and winter vegetables. The good climate has also given a basis for tourism for centuries. 
Jericho is considered to be the world’s oldest city, the oldest ruins is 10 000 years old. The ancient city walls is perhaps the foremost destination for those who come to Jericho, but the city also has many other important historical places, not least known from the Bible. Still stands the mulberry the tax collector Zacchaeus climbed and outside the city you can see the Mount of Temptation, and the site where Jesus where baptized in the Jordan River. One can also experience Dier hajlah or St.George Monastery, and for sure the ruins of the magnificent Hisham palace.
Not least, Elisha source worth a view, this gives the city water source for both drinking water and much of the irrigation water. This source is also mentioned in the Bible, when the prophet Elisha purified the water.
The lives of approximately 17,000 people in Jericho, or 25,000 if one estimates the villages and the refugee camps. Jericho is the first Palestinian city that gained independence in 1994.

Friendship Jericho – Lærdal

The organization was founded 6 April 2000 and has 70 members. Friendship Jericho-Laerdal is a member of the organization Vennskap Nord Sør i.e. Friendship North-South.
Friendship Jericho – Laerdal is a politically and religiously neutral organization which is based on the intentions of the friendship agreement between Jericho and Laerdal, signed by the Mayors of the two municipalyties 20th June 1998. Through travel and exchange of experiences and knowledge in different areas, we are  developing interpersonal relationships and understanding between two different cultures.

What do we do?

· The most important friendships occurs when people from Jericho and Laerdal meet, get to know each other and share experiences with each other. Therefore, we work with plans for trips to Jericho.
 All members receives the magazine “Friendship North-South” and other information material from VNS.
Do you have any questions for us or would like to join in this, please contact us!

Membership: Individuals, teams, organizations, companies and institutions can register as members of the Friendship Jericho – Laerdal.